Co je kyslíkový absorbér?

Je to sáček, který se skládá ze svrchního obalu, etikety a vlastního pohlcovače kyslíku.

Horní obal a etiketa

Je součástí balení, ve kterém je pohlcovač kyslíku. Celý kyslíkový absorbér je velký jen několik centimetrů. Dokáže nenávratně fixovat kyslík. Existují různé typy přijímačů kyslíku, ale mezi nejběžněji používané patří železo, a to z důvodů jak ekonomických, tak i ekologických.
Kyslíkové absorbéry jsou zamýšleny zejména pro potravinářský průmysl, který prošel mnoha změnami. Jednou z nich je tendence používat méně chemických konzervačních látek, na čemž mají zájem spotřebitelé i vládní autority.
Používání konzervačních látek v potravinářských výrobcích bylo ospravedlněno s ohledem na to, aby se snížily ztráty vzniklé následkem poškození mnoha produktů během fáze jejich uchovávání.

Příspěvek ke konzervování

Snížení množství konzervačních látek v potravinářských výrobcích bylo umožněno díky významnému pokroku zejména v následujících oblastech:

 • hygiena a kontrola technických procesů
 • podmínky skladování v chladu a logistika (tj. organizace přesunu materiálu)
 • balicí technologie

BALENÍ částečně nahrazuje konzervaci a zajišťuje perfektní kontrolu nezávadnosti potravin. Právě to je požadavek spotřebitelů, kteří mají zájem o své zdraví. Balení také zachovává původní organoleptickou kvalitu výrobku, která umožňuje spotřebiteli těšit se ze svého jídla.
Tyto požadavky jsou v potravinářském průmyslu tak významné, že vedly k velkému rozvoji v balení a technologii. Pohlcovač kyslíku je jedním z prvků tohoto rozvoje.

Funkce absorbéru kyslíku

Absorpční sáček je vložen do balení, které je pevně uzavřeno. Cílem sáčku ATCO je absorbovat kyslík mezi balením, tj. balicím materiálem, a výrobkem, dále kyslík uvnitř výrobku a kyslík, který prostupuje do obalu. Proto nedojde k žádným ztrátám na chuti a vůni, na barvě, neobjeví se žádné hnědé skvrny, žádné aerobní bakterie ani plísně.
Při delším uchovávání výrobků je především důležité odstranit aerobní bakterie, které mají nejaktivnější metabolismus, a proto jsou odpovědné za většinu ztrát na kvalitě.

Takové technologie jako vakuové balení, vstřikování plynu apod. mohou v těch nejefektivnějších případech snížit úroveň kyslíku na 1 %, ale nijak neovlivní stupeň, množství kyslíku uvnitř výrobku nebo v něm rozpuštěné.
Navíc při použití výše uvedených metod se může u některých výrobků úroveň kyslíku vrátit zpět na 5 - 10 %. Kromě toho tyto metody nemají žádný efekt na objem kyslíku, který proniká do balení z vnějšího prostředí.

Co je to propustnost obalů

Propustnost se liší porézností použitého materiálu a je třeba ji kontrolovat.
Propustnost se vyjadřuje v cm3na m2za 24 hodin v ovzduší o stálé teplotě a relativní vlhkosti. Například litrový balíček, obvykle balený v PA/PE/60/100, což je střední kvalita v termínech propustnosti, umožní propuštění ekvivalentního objemu kyslíku reprezentovaného 1 litrem vzduchu (čili původní objem balení). Proto je velmi důležité dbát na kvalitu použitých materiálů.

Jak používat kyslíkový absorbér?

Rychlost reakce závisí na typu absorbéru. Absorbéry mohou být ponechány po dobu jedné hodiny v okolním prostředí bohatém na kyslík beze ztráty podstatné části absorpční kapacity.
Kapacita absorpce je od 10 ml kyslíku u jednoho sáčku až po několik litrů u největších sáčků.
Kyslíkové absorbéry jsou prodávány v různých podobách a typech balení:

 • sáčky ve velkém množství vakuově balené
 • sáčky v řetězovém balení
 • sáčky v nosičích pro automatické podávání
 • jednotlivě balené

Důvody pro použití kyslíkových absorbérů

Kyslíkový absorbér je jediné aktivní zařízení, které zaručuje přibližně 0 % kyslíku po 18 - 24 hodinách podle způsobu balení a druhu potravinářského výrobku a garantuje tuto úroveň během celé doby životnosti výrobku, dokud se neotevře balení. ATCO kyslíkový absorbér byl přezkoušen a ověřen francouzskou vrcholnou institucí DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répresion des Fraudes) jako vhodný i při styku s potravinami.
V ČR prošel ATCO kyslíkový absorbér všemi příslušnými institucemi (ČCZ, SZÚ, Hl. hyg. MZ ČR) a byl povolen jejich dovoz.

Motivace

 • životnost výrobku může být prodloužena na obecně uznávanou evropskou normu, kdy se za čerstvé výrobky považují výrobky s ohraničenou dobou životnosti 21 dní.
 • kyslíkové absorbéry umožňují nejen zlepšení hygieny a bezpečnosti, ale především zachovávají původní organoleptickou kvalitu potravinářského výrobku.
 • ekonomické důvody - v některých případech praktického užití je ekonomicky mnohem účelnější použít kyslíkový absorbér než nějakou jinou metodu.

Kyslíkové absorbéry a spotřebitelé

Jak již bylo zmíněno, tato koncepce balení má mnoho výhod, které jsou snadno ocenitelné ve výrobě. Je také nutno přesvědčit zaměstnance marketingu, kterých se dotýkají potenciální negativní reakce zákazníků.
Když STANDA INDUSTRIE jako první v Evropě začali uvádět na trh své výrobky - ATCO absorbéry, zpočátku se snažili po většinu času předejít jakékoliv negativní reakci zákazníků.Zkušenosti ale ukazují, že sáčky jsou dobře přijatelné, když jejich existence a funkce jsou zákazníkům jasně vysvětleny.
Častěji a častěji jsou výrobky prodávané s ATCO kyslíkovými absorbéry předkládány podle ATCO konceptu, i přesto, že to někdy vyžaduje různé technické přístupy a někdy také nový způsob balení výrobku. V takových případech může výrobce nabídnout zcela nové výrobky, neboť mají doplňkovou garanci kvality, což je výhodné a vítané zákazníky.

Ekonomické ohodnocení

Výhody plynoucí z použití ATCO absorbérů mohou být kalkulovány jenom případ od případu, ale náklady mohou být snadno odhadnuty.
Čím nižší úroveň zbytkového kyslíku se musí dosáhnout, tím nižší je cena 1 ml absorbovaného kyslíku.
To je protiklad k jiným technologiím, které mají mnoho potíží s garantováním 0 % zbytkového kyslíku, protože:

 • vyžadují mnohem dražší zařízení
 • mají nižší rychlost
 • narůstá použití plynu
 • vzrůstají náklady balení

Kyslíkové absorbéry nesoutěží s jinými balicími technologiemi, ale naopak s nimi úzce spolupracují. ATCO kyslíkový absorbér bude konkurenceschopný tím více, čím vyšší úroveň kvality výrobku bude muset být dosaženo.

ATCO - absorbér kyslíku

ATCO bylo vyvinuto společně s CNRS (Národním centrem vědeckého výzkumu) a výrobek je chráněn několika patenty. Značka ATCO je chráněná obchodní značka.
ATCO se vyrábí ve dvou druzích, které se liší strukturou materiálu obalujícího vlastní absorbér:

 • Standardní druh

se skládá z papíru nalepeného na mikro-polyproplylén. Přestože papír i inkoust potisku mají kvalitu povolenou pro styk s potravinami, neměl by tento druh přijít do přímého kontaktu s potravinami, protože by se mohly zašpinit při styku se vzduchem nebo s tukem.

 • druh TYVEK

je doporučován všude tam, kde dochází k přímému kontaktu s potravinami.Tento druh je tvořen na jedné straně TYVEKEM jako propustnou membránou, tj. netkaným polyetylénovým vláknem (PE) a na druhé straně od vnější k vnitřní straně jsou použity tyto materiály: polygrafický polyethylénterephatalát (PET) a polyetylén (PE).
Jak vidíte, v této verzi je potisk vložen mezi PET a PE, aby se předešlo jakékoliv možnosti migrace. Tento materiál může být v přímém styku s potravinami.

Specifikace

ATCO absorbéry obsahují zcela netoxické materiály s naprosto čistým obalem pro kontakt s potravinami. Absorbéry mohou být používány v balení s nízkou i vysokou relativní vlhkostí.
Absorbéry jsou baleny ve vzduchotěsných jednotkách po 50, 100 nebo 200 sáčcích. Po otevření základního balíku mohou být absorbéry vystaveny vzduchu nejdéle hodinu před utěsněním do finálního balení beze ztráty své schopnosti za předpokladu, že nejsou nakupeny do štosu nebo na hromádky.

Výkonnost

Jestliže jsou absorbéry užívány dle instrukcí, jsou schopny dosáhnout koncentrace kyslíku pod 0,1 % za 15 hodin v pokojové teplotě 20° C, za 24 hodin při teplotě 10°C a za 36 - 48 hodin při 5°C. Uvedené údaje demonstrují poměr kyslíkové absorpce v závislosti na teplotě. Proces kyslíkové absorpce je exotermický a jestliže absorpční sáček není chlazený, pak teplo vydávané při absorpci samo urychlí poměr reakce.
Pro maximalizaci absorpce kyslíku v balených chlazených potravinách, je výhodnější izolovat absorbér od chlazeného obsahu. LH absorbéry jsou nejlepší pro případy, kdy nejsou požadovány nízké koncentrace kyslíku během prvních několika hodin nebo když se absorbéry pravděpodobně nebudou uzavírat do finálního balení během 30 minut od otevření ochranných pytlíků. Typ HV by měl být užíván pro mnohem rychlejší absorpci, ale je daleko méně tolerantní ke zdržením mezi otevřením základního ochranného balení a znovuuzavřením v balíčku konečného produktu.

Příklady a oblasti aplikace (v potravinářském průmyslu)

ATCO LH kyslíkové absorbéry mohou být používány v mnoha sektorech potravinářského průmyslu, u vařeného masa, sýrů, hotových jídel, zdravé výživy atd. stejně jako v nepotravinových oblastech, které požadují nízké kyslíkové koncentrace při balení.

Sladké pečivo
Zde se může dosáhnout konzervace až na 4 měsíce s hodnotou aktivní vlhkosti 0,9 místo 0,73 - 0,75, což je skutečně ku prospěchu výrobce, ale také zákazníka, který bude jíst výrobek s vyšší organoleptickou kvalitou.

Paštiky
S vakuovou technologií je těžké dosáhnout méně než 7 - 8 % zbytkového kyslíku po 24 hodinách, neboť paštiky mají hodně kyslíku uvnitř produktu. Je to problém plísní, protože u takových výrobků i 0,5 - 0,7 % kyslíku je dost na to, aby se rozvinula plíseň. Tomu je možné zabránit pohlcením kyslíku.

TARTEFRAIS (záviny)
To je typický produkt, který je těžké konzervovat a uchovat čerstvý bez ATCO kyslíkového absorbéru. Ve skutečnosti zde není problém poškození vlastní struktury výrobku, ale problém tkví v rychlosti proniknutí vody do těsta.

Výrobky pro CATERING
ATCO absorbéry umožňují použití velikých balení nebo použití fyzikálně velmi citlivých výrobků, které nemohou být vakuovány. Je to velmi flexibilní koncepce balení, teoreticky neexistuje limit pro velikost balení.

Porcovaná šunka a salámy pro CATERING i pro finální spotřebitele
Při použití kyslíkového absorbéru nedochází k žádné oxidaci způsobené světlem, k žádné změně barvy nebo chuti. Není ani potřeba vsouvat do balení žádné vrstvy mezi plátky masa, aby se zabránilo slepení.

Hotová jídla k ohřívání a zapékání
Takové výrobky mohou být konzervovány na 6 týdnů i více.

Pokyny pro používání

Specifikace blány (= fólie)

Pro pro úspěch tohoto systému je nejdůležitější specifikace použité balicí fólie. Prodyšnost a celková propustnost fólie musí odpovídat požadované trvanlivosti potravin (výrobku) a normálně nepřekročit 20 ml kyslíku /m2/24hodin/ v atmosféře. Pro výrobky s krátkou trvanlivostí mohou být použity fólie s určitou propustností.

Velikost obalu

Obal musí být vytvořen tak, aby umožňoval volnou cirkulaci vzduchu okolo produktu a byl vždy hermeticky uzavřen.

Přijetí a nakládání

Kyslíkové absorbéry jsou baleny vakuově. Pokud některý balík ztratí svou pevnost, musí být skartován jako chybný. Ochranné balíky musí být otevřeny těsně před použitím, částečně použitá balení musí být znovu vakuována před uzavřením a skladována tak, aby se předešlo zkažení absorbérů.
Absorbéry musí být rozloženy na rovnou plochu těsně před použitím a nesmí se nakupit do štosu nebo na hromádky, protože absorpční proces je exotermický a teplota roste při vzájemném dotyku, což zvyšuje poměr absorpce a snižuje výkonnost absorbérů. Maximální doba mezi vyjmutím absorbérů z vakuovaného balení a utěsnění ve finálním produktu je 60 minut pro LH absorbéry.

Určení vhodné velikosti absorbéru

Obsah kyslíku přítomného v době balení může být vypočítán při použití tohoto vzorce:

A = (V - P) x 21
100
V = objem konečného balení určený ponořením do vody a vyjádřený v ml
P = váha konečného balení v gramech
21 = obsah kyslíku ve vzduchu - tato hodnota může být upravena po provedení příslušného testu

Kromě toho je nezbytné počítat s objemem kyslíku, který pravděpodobně pronikne balením během doby trvanlivosti produktu.
Tato kvantita v ml může být vypočítána takto:
B = S x P x D
S = povrchová plocha balení v m2
P = propustnost balení ml/m2/24 hodin/atmosféra (tyto údaje se zpravidla dají získat od dodavatele obalu)
D = trvanlivost produktu ve dnech

Objem kyslíku, který musí být absorbován, se vypočítá sečtením A a B. Požadovaný sáček (nebo sáčky) je určen vybráním velikosti nebo kombinací velikostí k dosažení takto vypočítané hodnoty.
Určité rozpětí pro omyl by však mělo být započítáno do této precizní kalkulace, variace bariéry výkonnosti absorbéru by měla počítat i s vlhkostí a jakoukoliv nedokonalostí utěsnění používaného obalu.

ATCO absorbéry jsou vyráběny ve velikostech 50 ml, 100 ml, 210 ml, 400 ml, 1000 ml, 3000 ml.

Ochrana produktu

ATCO absorbéry jsou vyráběny z absolutně netoxických materiálů, ale nejsou určeny k jídlu. Proces absorpce kyslíku nevytváří žádný zhoubný produkt, po použití přijdou absorbéry do běžného domácího odpadu.
Užívání těchto kyslíkových absorbérů v balených potravinách bylo ověřeno pravomocnou francouzskou autoritou a odpovídá požadavkům na značení produktů pro informaci zákazníků a uživatelů, že v balení jsou přítomny absorbéry a že musí být vyjmuty po otevření balení před konzumací.

Skladování

ATCO absorbéry musí být skladovány v dobře větratelném prostředí, aby se předešlo riziku spotřebování kyslíku. Absorbéry mohou být skladovány v pokojové teplotě nejméně jeden rok bez snížení své účinnosti.

Více informací o kyslíkových absorbérech ATCO naleznete ZDE .